Councils for PR

Motion

Councils for PR has prepared a model motion which can be submitted to council meetings. You can view the full text below and download a PDF version for email distribution and printing. A Welsh Language translation of the same motion is available further down the page.

Motion for Councils

First Past the Post (FPTP) originated when land-owning aristocrats dominated parliament and voting was restricted to property-owning men.

In Europe, only the UK and authoritarian Belarus still use archaic single-round FPTP for general elections. Internationally, Proportional Representation (PR) is used to elect the parliaments of more than 80 countries. These countries tend to be more equal, freer and greener.

PR ensures all votes count, have equal value, and that seats won match votes cast. Under PR, MPs and Parliaments better reflect the age, gender and protected characteristics of both local communities and of the nation.

MPs better reflecting the communities they represent in turn leads to improved decision-making, wider participation and increased levels of ownership of decisions taken.

PR would also end minority rule. In 2019, 43.6% of the vote produced a government with   56.2% of the seats and 100% of the power. Fair, proportional votes also prevent ‘wrong winner’ elections such as occurred in 1951 and February 1974.

PR is the national policy of the Labour Party, Liberal Democrats, Green Party, SNP, Plaid Cymru, Reform UK and Women’s Equality Party along with a host of Trade Unions and pro-democracy organisations.

PR is already used to elect the parliaments and assemblies of Scotland, Wales and Northern Ireland. Its use should now be extended to include Westminster.

This Council therefore resolves to write to H.M. Government calling for a change in our outdated electoral laws and to enable Proportional Representation to be used for UK general elections.

Councils For PRVersion date: 19 December 2022.Word count = 246.

Councils For PR is a joint venture between Make Votes Matter and Get PR Done.

 

Cynnig i Gynghorau

Mae’r system y Cyntaf i’r Felin (FPTP) yn tarddu o’r cyfnod pan oedd aristocratiaid o dirfeddianwyr yn dominyddu’r senedd, ac roedd pleidleisio wedi’i gyfyngu i ddynion a oedd yn berchen ar eiddo.

Yn Ewrop, dim ond y DU a Belarus ormesol sy’n dal i ddefnyddio FPTP un-rownd hynafaidd ar gyfer etholiadau cyffredinol. Yn rhyngwladol, defnyddir Cynrychiolaeth Gyfrannol (PR) i ethol seneddau mewn mwy nag 80 o wledydd. Mae’r gwledydd hyn yn tueddu i fod yn fwy cyfartal, yn fwy rhydd ac yn fwy gwyrdd.

Mae PR yn sicrhau bod pob pleidlais yn cyfrif, yn cael gwerth cyfartal, a bod nifer y seddi sy’n cael eu hennill yn cyfateb i nifer y pleidleisiau a fwriwyd. O dan PR, mae Aelodau Seneddol a Seneddau’n adlewyrchu oedran, rhywedd a nodweddion gwarchodedig cymunedau lleol a’r wlad yn well.

Mae ASau yn adlewyrchu’r cymunedau y maent yn eu cynrychioli’n well, sydd yn ei dro’n arwain at wneud penderfyniadau gwell, cyfranogiad ehangach a lefelau uwch o berchnogaeth ar y penderfyniadau a wneir.

Byddai PR hefyd yn dod â rheolaeth gan leiafrif i ben. Yn 2019, pleidleisiodd 43.6% o’r etholwyr dros lywodraeth a enillodd 56.2% o’r seddi, ac yn sgil hynny 100% o’r pŵer. Mae pleidleisiau teg, cyfrannol hefyd yn atal etholiadau sy’n arwain at yr ‘enillydd anghywir’ fel y digwyddodd ym 1951 a Chwefror 1974.

Mae cynrychiolaeth gyfrannol yn bolisi cenedlaethol gan y Blaid Lafur, y Democratiaid Rhyddfrydol, y Blaid Werdd, yr SNP, Plaid Cymru, Reform UK a Phlaid Cydraddoldeb y Menywod, ynghyd â llu o Undebau Llafur a sefydliadau sydd o blaid democratiaeth.

Mae PR eisoes yn cael ei ddefnyddio i ethol seneddau a chynulliadau Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Dylid ymestyn y dull hwn i gynnwys etholiadau San Steffan.

Felly mae’r Cyngor hwn yn penderfynu ysgrifennu at Lywodraeth E.F. yn galw am newid ein cyfreithiau etholiadol hen ffasiwn a’i gwneud yn bosibl i Gynrychiolaeth Gyfrannol gael ei defnyddio ar gyfer etholiadau cyffredinol y DU.